Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze miejsca ustawienia wanny z hydromasażem?

Dostęp do celów konserwacji: Przeważnie właściciele wanien wykładają otoczenie wanny płytkami lub drewnem. Jeżeli na wannie ma być zamontowana specjalna osłona, należy pamiętać o zaplanowaniu dostępu konserwacyjnego. Kiedy konieczna jest konserwacja wanny, technik konserwacji musi mieć możliwość zdjęcia drzwiczek przegródki na urządzenia lub paneli bocznych z wanny albo przedostania się do dolnej części wanny. Ponadto instalację należy zaprojektować w taki sposób, aby wannę można było w razie potrzeby przesunąć lub podnieść z podłoża.

Dostęp do wyłączników: Musi być możliwy łatwy dostęp do wyłączników na płytce drukowanej (modele podłączana na stałe) lub odłączników na końcu kabla prądowego (w modelach podłączanych kablem) do celów konserwacji.

Wymogi bezpieczeństwa względem elektryki: Instalacja wanny z hydromasażem musi spełniać wymogi krajowych i lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. Instalacja elektryczna powinna być wykonywana zawsze przez specjalistę z uprawnieniami. Każda wanna z hydromasażem od Villeroy & Boch jest produkowana i sprawdzana zgodnie z normami, które zapewniają maksymalną możliwą ochronę przed porażeniem prądem. Nienależyte podłączenie do prądu może spowodować, że bezpieczeństwo eksploatacyjne wanny nie będzie już zagwarantowane, co może prowadzić do porażenia prądem, obrażeń ciała lub śmierci. Ponadto nienależyte podłączenie do prądu może powodować nieprawidłowe działanie agregatów wanny i ryzyko pożaru. Przy wyborze lokalizacji wanny skorzystać z porady elektryka z uprawnieniami w odniesieniu do następujących zagadnień z zakresu elektryki:

Linie wysokiego napięcia (linie napowietrzne): Odpowiednio do obowiązujących w danym regionie przepisów krajowych i lokalnych dotyczących instalacji elektrycznych wannę należy zainstalować w zalecanym minimalnym odstępie od przewodów prądowych w poziomie i w pionie.

Wyłącznik główny: Zależnie od regionu, w którym Państwo mieszkają, i zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych, w stałe okablowanie wanny musi być wbudowane urządzenie wyłączające. Jeżeli krajowe i lokalne przepisy dotyczące instalacji elektrycznych to dopuszczają, zamiast wyłącznika głównego można zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy, o ma takie same parametry.

Gniazdka, przełączniki i urządzenia: Odpowiednio do obowiązujących w danym regionie przepisów krajowych i lokalnych dotyczących instalacji elektrycznych wannę należy zainstalować w zalecanym minimalnym odstępie od wszystkich gniazd, przełączników i urządzeń elektrycznych.

Połączenie z masą: Odpowiednio do obowiązujących w danym regionie przepisów krajowych i lokalnych dotyczących instalacji elektrycznych system sterujący znajdujący się w przegródce na urządzenia wanny musi być podłączony do wszystkich metalowych urządzeń, barierek, obudowy, rur lub przewodów, któ‏re znajdują się w zalecanym odstępie na wysokość. Przewód masowy należy podłączyć do przyłącza masy na zewnątrz skrzynki systemu sterującego i wszystkich wcześniej wymienionych metalowych części.

Dostęp do przegródki ma urządzenia: Zapewnić takie ustawienie wanny z hydromasażem, aby dojście do przegródki na urządzenia nie było zablokowane.

Wszystkie pozostałe przepisy krajowe i lokalne, które mogą obowiązywać.

Odpływ wody: Nie instalować wanny w zagłębieniu lub dole, w którym gromadząca się woda może uszkodzić wannę lub jej agregaty. Wybrać miejsce, z którego woda może odpływać z wanny. Twoja wanna ma przegródkę na urządzenia, w któr‏ej znajdują się wszystkie komponenty elektryczne. Jeżeli woda wtargnie do przegródki na urządzenia, może to spowodować uszkodzenia elektroniki lub wyzwolenie wyłącznika wanny. Kabel prądowy wanny ułożyć w taki sposób, aby woda nie mogła przedostać się do odłącznika kabla.

Zastosowanie mechanizmu podnoszącego osłonę: Jeżeli używany jest mechanizm podnoszący osłonę, należy pozostawić 0,61 m wolnego miejsca za wanną. Uzyskać od autoryzowanego sprzedawcy specjalistycznego Villeroy & Boch informacje o dokładnych wymiarach, które należy uwzględnić w sytuacji, kiedy ma być używany mechanizm podnoszący.