Twoja lista zapamiętanych danych

Na tej liście możesz zapisywać interesujące Cię produkty i mieć do nich nieograniczony i szybki dostęp.

Po prostu kliknij symbol listy

Wymogi względem instalacji i elektryki

Instalacja wanny z hydromasażem musi spełniać wymogi krajowych i lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. Instalacja elektryczna powinna być wykonywana zawsze przez specjalistę z uprawnieniami. Każda wanna z hydromasażem od Villeroy & Boch jest produkowana i sprawdzana zgodnie z normami, które zapewniają maksymalną możliwą ochronę przed porażeniem prądem. Nienależyte podłączenie do prądu może spowodować, że bezpieczeństwo eksploatacyjne wanny nie będzie już zagwarantowane, co może prowadzić do porażenia prądem, obrażeń ciała lub śmierci. Ponadto nienależyte podłączenie do prądu może powodować nieprawidłowe działanie agregatów wanny i ryzyko pożaru.

Ważne informacje techniczne

Napięcie elektryczne: Pojęcia

W ramach tych informacji określenie 120 V oznacza zakres napięcia 110 – 120 V, a 230 V zakres napięcia 220 – 240 V.

Przyłącza kabli: Urządzenie musi być trwale okablowane na stałe (z wyjątkiem modeli amerykańskich/kanadyjskich podłączanych kablem 120V~/60Hz).

Schematy połączeń: Poza poniższymi wskazówkami należy uwzględnić odpowiednie schematy połączeń (120V~/60Hz, modele podłączane kablem; 120V~/60Hz, modele podłączane na stałe; 230V~/60Hz, modele podłączane na stałe lub 230V~/50Hz, modele podłączane na stałe).

Przekrój i rodzaj kabla doprowadzającego prąd: Przekrój wymaganego kabla doprowadzającego prąd do wanny jest zależny od długości kabla i powinien zostać określony przez elektryka z uprawnieniami. Instalacja musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Do okablowania należy użyć kabli miedzianych. Nie wolno używać kabli aluminiowych.

Lokalizacja wanny

Linie wysokiego napięcia (linie napowietrzne): Odpowiednio do obowiązujących w danym regionie przepisów krajowych i lokalnych dotyczących instalacji elektrycznych wannę należy zainstalować w zalecanym minimalnym odstępie od przewodów prądowych w poziomie i w pionie.

Wyłącznik główny: Zależnie od regionu, w którym Państwo mieszkają, i zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych, w stałe okablowanie wanny musi być wbudowane urządzenie wyłączające. Jeżeli krajowe i lokalne przepisy dotyczące instalacji elektrycznych to dopuszczają, zamiast wyłącznika głównego można zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy, o ile ma takie same parametry.

Gniazdka, przełączniki i urządzenia: Odpowiednio do obowiązujących w danym regionie przepisów krajowych i lokalnych dotyczących instalacji elektrycznych wannę należy zainstalować w zalecanym minimalnym odstępie od wszystkich gniazd, przełączników i urządzeń elektrycznych.

Przewód masowy: odpowiednio do obowiązujących w danym regionie przepisów krajowych i lokalnych dotyczących instalacji elektrycznych system sterujący znajdujący się w przegródce na urządzenia wanny z hydromasażem musi być podłączony do wszystkich metalowych urządzeń, barierek, obudowy, rur lub przewodów, któ‏re znajdują się w zalecanym odstępie na wysokość. Przewód masowy należy podłączyć do przyłącza masy na zewnątrz skrzynki systemu sterującego i wszystkich wcześniej wymienionych metalowych części.

Dostęp do przegródki ma urządzenia: Zapewnić takie ustawienie wanny z hydromasażem, aby dojście do przegródki na urządzenia nie było zablokowane.

Wyłącznik ochronny różnicowy (wyłącznik różnicowo-prądowy): Zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych wszystkie wanny i należące do nich komponenty muszą być zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowym (wyłącznik różnicowo-prądowy) na głównej skrzynce bezpiecznikowej lub na wyłączniku głównym.

OSTRZEŻENIE: W wyniku usunięcia lub obejścia wyłącznika różnicowo-prądowego wanna z hydromasażem nie jest już bezpieczna, a gwarancja wanny wygasa. Podczas instalacji wyłącznika różnicowo-prądowego wszystkie przewody prądowe z wyjątkiem zielonego przewodu ochronnego (uziemienie) z przewodem neutralnym muszą być poprowadzone przez wyłącznik różnicowo-prądowy. Przewodu neutralnego nie można w żadnym razie obchodzić. W wyniku obejścia przewodu neutralnego powstaje nierównowaga prądowa, co powoduje wyzwolenie wyłącznika różnicowo-prądowego. Zobacz również schemat połączeń wyłączników różnicowo-prądowych. Można się także zwrócić do Villeroy & Boch, LC lub autoryzowanego sprzedawcy specjalistycznego Villeroy & Boch.

ZALECANA METODA TESTOWA: Po pierwszym napełnieniu i uruchomieniu wanny oraz przed każdym użyciem należy przetestować wyłącznik różnicowo-prądowy w następujący sposób:

Krok 1: Nacisnąć przycisk Test na wyłączniku różnicowo-prądowym. Następnie należy przerwać pracę wanny.

Krok 2: Po 30 sekundach nacisnąć przycisk Reset i sprawdzić, czy wanna jest zasilana prądem.

Jeżeli wyłącznik różnicowo-prądowy nie reaguje w sposób opisany powyżej, istnieje ryzyko wystąpienia awarii i porażenia prądem. W tym przypadku wyłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy wanny i zacząć jej ponownie używać dopiero po usunięciu awarii przez elektryka z uprawnieniami lub autoryzowanego sprzedawcę specjalistycznego Villeroy & Boch.

Własny wyłącznik: Zasilanie elektryczne wanny musi być wyposażone w przełącznik lub wyłącznik o odpowiednich parametrach. Niezależnie od tego, czy chodzi o wannę podłączoną kablem z 120V~/60Hz lub trwale podłączoną wannę z 120V~/60Hz, 230V~/60Hz lub 230V~/50Hz, wyłącznik zasilania prądowego wanny może być używany tylko do tego i w żadnym razie nie wolno go używać z zasilaniem prądowym innych gniazd, przyrządów lub urządzeń.

Kanał kablowy: Każda wanna Villeroy & Boch jest wyposażona w kanał kablowy, w którym układane są zasilające przewody prądowe podłączone w skrzynce systemu sterującego. Kanał kablowy znajduje się przy przednim lewym narożniku wanny (stojąc przed panelem obsługowym wanny).

Maksymalnie 12 V na częściach przewodzących prąd: Napięcie na częściach przewodzących prąd dostępnych dla użytkownika nie może przekraczać 12 V.

Zmiana na 230V~/60Hz 30A: Jeżeli natężenie prądu 50 A jest niedostępne, autoryzowany sprzedawca specjalistyczny Villeroy & Boch lub elektryk może przestawić wannę na 30 A (instrukcje dotyczące przestawienia znajdują się w skrzynce systemu sterującego). Należy pamiętać o tym, że wanna przestawiona na 30 A może podgrzewać wodę tylko wtedy, gdy pompa 1 jest uruchomiona na niskich, a nie na wysokich obrotach. To ograniczenie jest akceptowalne w przypadku większości klimatyzatorów oraz do zastosowań we wnętrzach.

Możliwości przestawienia w przypadku pracy z 230V~/50Hz: Jeżeli natężenie prądu 32 A jest niedostępne, autoryzowany sprzedawca specjalistyczny Villeroy & Boch lub elektryk może przestawić wannę na zasilanie jedno- lub dwufazowe z 16A x 2. Instrukcje przestawienia na poniższe konfiguracje znajdują się w skrzynce systemu sterowania wanny.

Zasilanie jednofazowe 230V~/50Hz 16A: Należy pamiętać o tym, że wanny przestawione na 16 A mogą podgrzewać wodę tylko wtedy, gdy pompa cyrkulacyjna jest uruchomiona na niskich, a nie na wysokich obrotach. To ograniczenie jest akceptowalne w przypadku większości klimatyzatorów oraz do zastosowań we wnętrzach.

Zasilanie dwufazowe 230V~/50Hz 16A: Obsługa wanny jest identyczna, jak w przypadku jednofazowego zasilania 32A poza tym, że zasilanie zostaje podzielone na dwa oddzielne doprowadzenia 16A.

400V~/50Hz 16A x 30, zasilanie z 3 oddzielnymi przewodami neutralnymi: Obsługa wanny jest identyczna, jak z zasilaniem 32A; zasilanie jest jednak podzielone na trzy oddzielne doprowadzenia 16 A z trzema oddzielnymi przewodami neutralnymi.

Montaż od nowa i montaż na miejsce: Te wskazówki obowiązują dla montażu nowych urządzenia i montażu na miejsce (kiedy np. wanna z hydromasażem zostaje przestawiona lub przeniesiona w nowe miejsce).

Przekładnik napięcia 120V~/60Hz lub 230V~/60Hz

Wanny z pompą mogą być wyposażone w przekładnik napięcia (model BF03). Zależnie od zainstalowanej pompy przekładniki BF03 umożliwiają obsługę wanny z zasilaniem 120V~/60Hz lub 230V~/60Hz.

Pompa 120V~/60Hz: Wanny wyposażone w pompę 120V~/60Hz mogą być w przypadku 120V~/60Hz podłączane kablem, w przypadku 120V~/60Hz podłączane na stałe lub w przypadku 230V~/60Hz podłączane na stałe.

120V~/60Hz, podłączenie kablem: Ta opcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy wanna została zamówiona w fabryce z pompą 120V~/60Hz oraz z kablem prądowym 120V~/60Hz. Wanna podłączona kablem prądowym innego producenta może już nie być bezpieczna, a rating bezpieczeństwa i gwarancja wygasają. Wanny podłączane kablem zostały już przestawione fabrycznie na pracę z 120V~/60Hz i są dostarczane z typowym kablem prądowym o długości 4,57 m (maksymalna dozwolona długość), podłączonym do wanny z hydromasażem. Ten fabrycznie zamontowany kabel prądowy dysponuje wbudowanym wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

WAŻNA WSKAZÓWKA: W celu uniknięcia zagrożeń kable można wymieniać tylko na specjalne zestawy kablowe, które można nabyć u producenta, jego partnerów serwisowych lub w podobnych specjalistycznych punktach.

W przypadku wanien podłączonych kablami z 120V~/60Hz zainstalowany fabrycznie kabel prądowy z wybudowanym wyłącznikiem różnicowo-prądowym musi być podłączony do własnego uziemionego jednofazowego obwodu prądowego/gniazdka z 120V~/60Hz i 20A. Ten obwód prądowy może być używany wyłącznie przez wannę i nie należy używać z nim żadnych innych urządzeń elektrycznych, w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu wanny. Ze względów bezpieczeństwa gniazdo, do którego ma być podłączona wanna, musi znajdować się w minimalnym dozwolonym odstępie zalecanym przez krajowe i lokalne przepisy dotyczące instalacji elektrycznych. Instalacja musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Napełnić wannę przed włączeniem: Przed włączeniem prądu wannę należy napełnić do zalecanego poziomu napełnienia (patrz lista kontrolna czynności, które należy wykonać przed napełnieniem).

Wyłącznik ochronny różnicowy: Urządzenie musi być wyposażone w wyłącznik ochronny różnicowy z prądem znamionowym wyzwalania wynoszącym maksymalnie 30 mA.

OSTRZEŻENIE: Używanie kabli przedłużających jest zabronione. Villeroy & Boch, LC nie zezwala na używanie kabli przedłużających. Zastosowanie kabla przedłużającego powoduje wygaśnięcie wszelkich gwarancji na agregaty wanny. Ponadto użytkownik jest narażony na dodatkowe ryzyko pożaru, porażenia prądem lub zagrożenie dla ciała i życia.

120V~/60Hz, podłączenie stałe: Jeżeli wanna nie została zamówiona w fabryce z kablem 120V~/60Hz, agregaty techniczne są przystosowane do pracy z 230V~/60Hz (również jeżeli jest wyposażona w pompę 120V~/60Hz). Przed podłączeniem do 120V~/60Hz urządzenia wanny konfiguracji 230V~/60Hz należy przestawić na konfigurację 120V~/60Hz. Konkretne instrukcje tego przestawienia są dostępne w systemowym schemacie połączeń w skrzynce systemu sterowania (w przegródce wanny na urządzenia).

Wanny podłączone na stałe z 120V~/60Hz wymagają jednofazowego własnego obwodu prądowego z 120V~/60Hz, 20A, chronionego wyłącznikiem różnicowo-prądowym, 3-biegunowym (przewód 1, przewód zerowy i uziemienie). Ten obwód prądowy może być używany wyłącznie przez wannę i nie należy używać z nim żadnych innych urządzeń elektrycznych, w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu wanny. Instalacja musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

230V~/60Hz, podłączenie stałe: Również jeżeli wanna jest wyposażona w pompę 120V~/60Hz, jest już przystosowana do pracy z 230V~/60Hz, o ile nie została zamówiona z fabrycznie podłączonym kablem prądowym 120V~/60Hz. W takim przypadku agregaty wanny 120V~/60Hz należy przestawić na konfigurację 230V~/60Hz. Konkretne instrukcje tego przestawienia są dostępne w systemowym schemacie połączeń w skrzynce systemu sterowania (w przegródce wanny na urządzenia).

Wanny podłączone na stałe z 230V~/60Hz wymagają jednofazowego własnego obwodu prądowego z 230V~/60Hz, 50A, chronionego wyłącznikiem różnicowo-prądowym, 4-biegunowym (przewód 1, przewód 2, przewód zerowy i uziemienie).

Ten obwód prądowy może być używany wyłącznie przez wannę i nie należy używać z nim żadnych innych urządzeń elektrycznych, w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu wanny. Instalacja musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Pompa 230V~/60Hz: Wanny, które są wyposażone w pompę z 230V~/60Hz, mogą być podłączone wyłącznie na stałe. 230V~/60Hz, podłączenie stałe: Wanna jest przystosowana tylko do pracy z 230V~/60Hz.

Wanny podłączone na stałe z 230V~/60Hz wymagają jednofazowego własnego obwodu prądowego z 230V~/60Hz, 50A, chronionego wyłącznikiem różnicowo-prądowym, 4-biegunowym (przewód 1, przewód 2, przewód zerowy i uziemienie).

Ten obwód prądowy może być używany wyłącznie przez wannę i nie należy używać z nim żadnych innych urządzeń elektrycznych, w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu wanny. Instalacja musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Agregaty 230V~/60Hz (model BF05-US-ameryk./kanad. wanny z 2 pompami)

Wszystkie wanny bez przekładnika napięcia są wyposażone w agregaty z 230V~/60Hz (model BF05). Te agregaty są przeznaczone tylko do pracy z zasilaniem 230V~/60Hz.

Wanny podłączone na stałe z 230V~/60Hz wymagają jednofazowego własnego obwodu prądowego z 230V~/60Hz, 50A, chronionego wyłącznikiem różnicowo-prądowym, 4-biegunowym (przewód 1, przewód 2, przewód zerowy i uziemienie). Ten obwód prądowy może być używany wyłącznie przez wannę i nie należy używać z nim żadnych innych urządzeń elektrycznych, w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu wanny. Instalacja musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Agregaty 230V~/50Hz (model BF04 - wszystkie wanny europejskie)

Te wanny są wyposażone w pompy z 230V~/50Hz oraz agregaty z 230V~/50Hz (model BF04). Z agregatami technicznymi przystosowanymi do 230V~/50Hz wannę można podłączać tylko do zasilania 230V~/50Hz.

Trwale podłączone wanny z 230V~/50Hz wymagają chronionego wyłącznikiem różnicowo-prądowym, jednofazowego zasilania 32A, jednofazowego zasilania 16A lub dwufazowego zasilania 16A z 400V 16A x 30, 3N przez własny obwód prądowy. Ten obwód prądowy może być używany wyłącznie przez wannę i nie należy używać z nim żadnych innych urządzeń elektrycznych, w przeciwnym razie może dojść do zakłóceń w funkcjonowaniu wanny. Konkretne instrukcje tego przestawienia są dostępne w systemowym schemacie połączeń w skrzynce systemu sterowania (w przegródce wanny na urządzenia). Instalacja musi być zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.