Zaprezentowane laminaty Villeroy & Boch to produkty licencyjne firmy SWISS KRONO GROUP, Lucerne, Szwajcaria

Gwarancja

Jakość w imię zasad

Podłogi Villeroy & Boch nie tylko spełniają obowiązujące normy, lecz je przewyższają. Jest to możliwe, ponieważ podłogi Villeroy & Boch od etapu drzewa po gotowy panel są produkowane w sposób całkowicie zintegrowany i przechodzą kompleksowe kontrole i pomiary wykonywane przez specjalne urządzenia. Z tego powodu na podłogi Villeroy & Boch może być udzielona gwarancja, która znacznie wykracza poza przepisy o rękojmi.

Na podłogi Villeroy & Boch udzielamy kupującemu – oprócz mających pełne zastosowanie przepisów o rękojmi – obowiązującej od daty zakupu dodatkowej gwarancji na odporność na ścieranie powierzchni podłóg laminowanych Villeroy & Boch zgodnie z następującymi przepisami:


WARUNKI GWARANCJI

Podłoga laminowana Villeroy & Boch ułożona mimo widocznych wad nie podlega gwarancji. Podłoga laminowana Villeroy & Boch musi być – zgodnie z instrukcją montażu – fachowo ułożona w suchych pomieszczeniach zgodnie z jej klasą używalności. Starte miejsca muszą być wyraźnie widoczne na powierzchni minimum 1 cm; w szczególności musi być całkowicie starta warstwa dekoru. Starcia na krawędziach elementów oraz wady spowodowane nietypową i nieprawidłową eksploatacją, w szczególności uszkodzeniami mechanicznymi, nie są objęte gwarancją.

Panele laminowane Villeroy & Boch należy przed ułożeniem i podczas układania sprawdzić pod kątem istniejących wad. W celu zachowania gwarancji podłoga laminowana Villeroy & Boch musi być regularnie czyszczona i konserwowana zgodnie z instrukcją pielęgnacji. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy wnosić u sprzedawcy w ciągu 30 dni od stwierdzenia starcia, okazując oryginał faktury. W celu sprawdzenia roszczeń gwarancyjnych zastrzegamy sobie prawo do dokonania oględzin przedmiotowej podłogi.

ŚWIADCZENIA GWARANCYJNE

W przypadkach gwarancyjnych dokonamy wymiany uszkodzonych elementów.
Jeśli przedmiotowa podłoga laminowana Villeroy & Boch jest już niedostępna, kupujący może wybrać zamiennik o równoważnej jakości z aktualnego asortymentu Villeroy & Boch. Ze względu na to, że należy założyć roczną utratę wartości podłogi laminowanej na poziomie 10%, spowodowaną jej użytkowaniem, firma Villeroy & Boch uzależnia wymianę od odpowiedniej dopłaty przez klienta. Jeśli nie jest możliwa wymiana o równoważnej wartości, kupujący może zażądać odszkodowania pieniężnego. W tym przypadku firma Villeroy & Boch pomniejszy zwracaną kwotę o 10% za każdy rok używania podłogi laminowanej Villeroy & Boch. Odpowiedzialność z tytułu innych szkód, w szczególności szkód następczych, na przykład kosztów związanych z montażem i demontażem oraz transportem uszkodzonej podłogi laminowanej Villeroy & Boch, a także odpowiedzialność za szkody majątkowe jest wyłączona.