Zaprezentowane laminaty Villeroy & Boch to produkty licencyjne firmy SWISS KRONO GROUP, Lucerne, Szwajcaria

Warunki sprzedaży i dostawy

1. Zakres stosowania

1.1 Niniejsze warunki sprzedaży i dostaw obowiązują dla wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw SWISS KRONO GmbH i SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG (każdy z nich dalej zwany jest "Sprzedającym").

1.2 Obowiązują wyłącznie niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy. Warunki handlowe Kupującego lub zmiany do niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy nie stają się częścią umowy, nawet jeśli Sprzedający nie wyrazi sprzeciwu.

1.3 Niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostaw obowiązują również dla wszystkich przyszłych transakcji sprzedaży i dostaw pomiędzy stronami umowy.

1.4 Niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie wyłącznie do osób, które w związku ze stosunkiem umownym działają w ramach wykonywania swojej działalności handlowej lub samodzielnej działalności zawodowej lub są osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnymi funduszami prawa publicznego.

2. Zawarcie umowy i odstąpienie od niej

2.1 Umowa zostaje zawarta, gdy strony uzgodnią wszystkie istotne elementy umowy, w szczególności cenę, a Sprzedawca potwierdzi umowę na piśmie (oświadczenie o akceptacji). Usługi doradcze jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności w zakresie przydatności przedmiotu zakupu do konkretnego przeznaczenia Kupującego, nie są przedmiotem umowy. Konkretne przeznaczenie towaru zgłoszone przez Kupującego, o ile takie istnieje, nie jest również podstawą umowy. Badanie przydatności towarów do konkretnego przeznaczenia kupującego, w razie potrzeby z udziałem ekspertów, takich jak w szczególności inżynierowie budowlani i architekci, należy do obowiązków kupującego.

2.2 Oferty słowne i umowy nie są wiążące dla Sprzedającego. Oferty pisemne składane przez Sprzedającego są dla niego wiążące (w szczególności w odniesieniu do cen, terminów dostaw, rysunków, ilustracji, wymiarów, wagi lub innych danych dotyczących wydajności) tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w ofercie.

2.3 Kupujący jest związany swoimi ofertami złożonymi Sprzedawcy lub jego przedstawicielowi przez dwa tygodnie od daty ich otrzymania, chyba że z ofert wynika dłuższy okres wiążący.

2.4 Wszystkie oferty, umowy i dokumenty projektowe nie mogą być powielane lub udostępniane osobom trzecim bez zgody Sprzedającego. Należy je zwrócić natychmiast na żądanie sprzedawcy, co jest możliwe w każdej chwili.

2.5 Sprzedawca może odstąpić od umowy, jeżeli Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań do współpracy pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu lub jeżeli wykonanie usługi przez Sprzedawcę nie jest możliwe ze względu na przeszkody w jej wykonaniu, za które nie ponosi on odpowiedzialności, których nie mógł przewidzieć lub których nie można trwale przezwyciężyć i którym nie można zaradzić za pomocą rozsądnych nakładów; dotyczy to również specyfikacji specjalnych, takich jak specjalne projekty, wymagane cechy i terminy.

2.6 Sprzedawca może odstąpić od umowy, jeżeli zapłata uzgodnionej ceny nie zostanie zapewniona w uzgodnionym terminie dostawy (np. poprzez ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancję bankową, zaliczkę).

2.7 W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy zgodnie z pkt. 2.5 lub 2.6, Kupujący nie może dochodzić od niego żadnych dalszych praw - z wyjątkiem żądania zwrotu płatności dokonanych z tytułu tej umowy.

3. Cena i płatność

3.1 Uzgodniona cena nie zawiera ustawowego podatku VAT obowiązującego w danym momencie. Jeżeli zwolnienie z podatku od wartości dodanej jest przewidziane ustawowo, niezbędne do tego warunki muszą być niezwłocznie spełnione w kontekście czasowym dostawy. Bezcłowe dostawy z UE: Sprzedający jest zobowiązany do udowodnienia za pomocą dokumentów, że dostarczony towar został faktycznie wysłany z Niemiec do innego kraju członkowskiego UE (tzw. potwierdzenie odbioru). Sprzedawca wysyła kupującemu potwierdzenie odbioru pocztą elektroniczną. W tym celu sprzedający wymaga od kupującego oświadczenia o zgodzie na otrzymanie potwierdzenia odbioru drogą elektroniczną (self-collector). Kupujący może wysłać potwierdzenie pocztą elektroniczną dopiero po faktycznym dostarczeniu towaru do innego kraju członkowskiego UE. Kupujący musi zwrócić sprzedawcy wszelkie koszty poniesione przez niego w związku z brakiem powyższych dokumentów, np. późniejsze obliczenie podatku VAT i wszelkie inne poniesione szkody. We wszystkich innych aspektach uzgodniona cena jest ceną loco fabryka; za wysyłkę towarów odpowiada Kupujący; ponosi on koszty opakowania, ubezpieczenia, frachtu, cła, importu i opłat dodatkowych. Opakowania nie zostaną odebrane.

3.2 Jeżeli zmiany zostaną uzgodnione na wniosek Kupującego po zawarciu umowy, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego wszelkich dodatkowych poniesionych kosztów. Jeżeli cena za dodatkowe wydatki nie jest uzgodniona z poprawką do umowy, to jest ona ustalana z uwzględnieniem poziomu ceny umowy w oparciu o pierwotne wyliczenie sprzedającego.

3.3 Jeżeli ceny surowców lub materiałów pomocniczych, wynagrodzenia lub inne istotne dla ceny okoliczności ekonomiczne (np. wahania kursów walut) wzrosną pomiędzy zawarciem umowy a dostawą z powodów, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedający może według własnego uznania odpowiednio dostosować cenę (§ 315 ust. 1 BGB).

3.4 O ile nie uzgodniono wpłaty zaliczki, płatności są wymagalne 7 dni kalendarzowych po wystawieniu faktury z 2% rabatem i 30 dni kalendarzowych po wystawieniu faktury bez potrąceń. Dostawy częściowe są dozwolone i mogą być fakturowane oddzielnie. Płatności dokonywane są wyłącznie w EURO.

3.5 Jeżeli Kupujący zalega z zapłatą, traci wszelkie upusty, zwroty kosztów sprzedaży i transportu oraz inne specjalne warunki przyznane w związku z daną transakcją sprzedaży i dostawy. Jeżeli kupujący zalega z zapłatą, jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości 12 % kwoty zadłużenia rocznie i ryczałtu w wysokości 40 EUR. Dalsze roszczenia z tytułu niewykonania zobowiązań przez sprzedającego pozostają nienaruszone. W przypadku opóźnienia w płatności przez kupującego, sprzedający może zawiesić dalsze dostawy do kupującego, nawet jeśli nie należą one do tej samej transakcji sprzedaży i dostawy.

3.6 Płatności dokonywane są przelewem bankowym. Weksle i czeki nie są przyjmowane z efektem końcowym. Wszelkie koszty i szkody wynikające z obciążenia i zniesławienia weksli i czeków ponosi kupujący.

3.7 Niezależnie od warunków spłaty przez Kupującego, Sprzedający może dokonać potrącenia płatności dokonanych przez Kupującego w następujący sposób: koszty postępowania sądowego, odsetki, roszczenie główne. Kompensacja może prowadzić do wzrostu zainteresowania. O dokonaniu potrącenia Kupujący zostanie powiadomiony w terminie jednego miesiąca od otrzymania płatności, w przeciwnym razie zastosowanie mają warunki spłaty Kupującego.

3.8 Jeżeli Kupującemu przysługują roszczenia wobec Sprzedawcy (roszczenia wzajemne), to ma on prawo do potrącenia, zatrzymania lub zmniejszenia tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub są bezsporne.

3.9 Cesja roszczeń Kupującego wobec Sprzedawcy jest skuteczna tylko za pisemną zgodą Sprzedawcy.

4. Dostawa towarów

4.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar najwcześniej z chwilą zabezpieczenia płatności uzgodnionej ceny w rozumieniu pkt. 2.6.

4.2 Sprzedawca odbierze towar u Kupującego niezwłocznie po zawiadomieniu go o gotowości do odbioru. Jeżeli przejęcie nie nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch tygodni po tym terminie, towar uważa się za przejęty i może być przechowywany publicznie na koszt Kupującego. Kupujący zrekompensuje Sprzedającemu wszelkie szkody powstałe w wyniku opóźnienia w odbiorze; dalsze skutki opóźnienia w odbiorze pozostają nienaruszone.

4.3 Sprzedawca może wytwarzać towary w zmodyfikowanej formie, pod warunkiem, że jest to konieczne ze względu na przepisy prawa i nie spowoduje to pogorszenia jakości lub przydatności do użytku.

4.4 Jeżeli nieprzewidywalne zdarzenia (np. zakłócenia w pracy, strajki, suwerenne środki, zakłócenia w ruchu drogowym, pożar, klęski żywiołowe lub inne przypadki siły wyższej) uniemożliwiają dotrzymanie uzgodnionych terminów dostaw, terminy te zostaną odpowiednio przedłużone bez konieczności wysuwania roszczeń przez Kupującego. To samo dotyczy sytuacji, gdy Kupujący nie wywiąże się z istniejących zobowiązań do współpracy, takich jak przedłożenie kompletnych dokumentów planistycznych, zatwierdzonych do przygotowania prac i wymaganych do produkcji towaru.

4.5 Jeżeli uzgodniony termin dostawy zostanie przekroczony przez Sprzedawcę o więcej niż dwa tygodnie pomimo zabezpieczenia płatności ceny zakupu, przy czym Kupujący nie ponosi za to odpowiedzialności, może on udzielić Sprzedawcy rozsądnego przedłużenia terminu, który musi wynosić co najmniej dwa tygodnie. Kupujący może odstąpić od umowy jedynie po bezowocnym upływie tego okresu.

4.6 Jeżeli Sprzedawca zwleka z dostawą, roszczenia Kupującego są ograniczone do kwoty 0,5% wartości towaru, którego dotyczy opóźnienie, za każdy tydzień opóźnienia, maksymalnie do 5% wartości towaru, którego dotyczy opóźnienie. Punkt 3.5 zdanie 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio na korzyść Sprzedawcy. Wszelkie dalsze roszczenia Kupującego będą rozpatrywane tylko w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa lub naruszenia przez Sprzedającego kardynalnego zobowiązania.

4.7 Punkty 4.5 i 4.6 nie mają zastosowania w przypadku transakcji handlowych z ustaloną datą; w tym przypadku obowiązuje § 376 HGB (niemiecki kodeks handlowy).

5. Przeniesienie ryzyka

5.1 Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki/odbioru, najpóźniej w momencie odbioru lub fikcyjnego odbioru zgodnie z nr 4.2 zdanie 2.

5.2 Jeżeli uzgodniono wysyłkę do Kupującego (na jego koszt), ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy Sprzedający udostępni towar do wysyłki.

6. Gwarancja

6.1 Towar sprzedającego składa się zasadniczo z drewna, będącego produktem naturalnym. Jego naturalne właściwości prowadzą do szeregu naturalnych różnic w kolorze, strukturze i innych różnic, a zatem nie stanowią wady. Niewielkie odstępstwa od opisu towaru, w szczególności odstępstwa wymienione w wytycznych dotyczących towarów, a w przypadku stałych tablic pomiarowych, odchylenia wymiarowe do 10%, nie stanowią wady nawet poza przypadkami określonymi w punkcie 4.3. Obowiązuje to odpowiednio, jeżeli koszt usunięcia wad nie przekracza 4% wartości towaru w transakcji sprzedaży i dostawy.

6.2 Jeżeli produkty powlekane żywicą melaminową są używane poza Europą, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady tylko wtedy, gdy został pisemnie poinformowany o przeznaczeniu i miejscu użycia towaru, a przydatność materiału została potwierdzona na piśmie przez Sprzedającego.

6.3 Roszczenia gwarancyjne zakładają, że Kupujący udostępni Sprzedającemu wadliwy towar do kontroli. Przesyłki zwrotne muszą być wcześniej uzgodnione między umawiającymi się stronami.

6.4 Roszczenia gwarancyjne zakładają, że Kupujący zapłacił Sprzedającemu za wadliwy towar w całości w terminie płatności.

6.5 Po przeniesieniu ryzyka zgodnie z punktem 5, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia towaru pod kątem wad, w tym wadliwych dostaw i błędów ilościowych.

oraz do niezwłocznego pisemnego powiadomienia nas o wszelkich takich wadach. Ma to również zastosowanie, jeżeli próbki towarów zostały dostarczone wcześniej. Jeżeli wady ujawnią się dopiero później, należy je również niezwłocznie zgłosić. W przypadku naruszenia obowiązku zbadania lub zawiadomienia o wadach nie przysługują żadne roszczenia wobec sprzedawcy.

6.6 W przypadku wad, roszczenie Kupującego ogranicza się początkowo do późniejszego świadczenia przez usunięcie wady; zamiast tego, Sprzedający może, według własnego wyboru, zapewnić późniejsze świadczenie przez dostawę zastępczą. Tylko wtedy, gdy dodatkowe świadczenie nie zostanie spełnione lub zostanie odrzucone przez sprzedawcę, kupujący ma prawo do obniżenia ceny zakupu lub, według własnego uznania, do odstąpienia od umowy.

6.7 Sprzedawca odpowiada za szkody majątkowe i finansowe tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych dla umowy i przewidywalnych w momencie zawierania umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu, ciele lub życiu, za które Sprzedawca jest odpowiedzialny, ani w przypadku naruszenia kardynalnych obowiązków i roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ograniczenie odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do szkód wynikających z roszczeń osób trzecich wobec kupującego.

6.8 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady prawne związane z prawami patentowymi tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

6.9 Roszczenia z tytułu wad Kupującego wobec Sprzedającego wygasają po upływie jednego roku. Nie dotyczy to towarów zgodnie z § 438 ust. 1 nr 2 BGB. Przebieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą przeniesienia ryzyka zgodnie z punktem 5.

6.10 Roszczenia regresowe Kupującego wobec Sprzedawcy na podstawie przepisów o sprzedaży towarów konsumpcyjnych istnieją tylko w takim zakresie, w jakim Kupujący nie ustalił ze swoim partnerem umownym w łańcuchu dostaw roszczeń, które wykraczają poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Roszczenia z tytułu roszczeń regresowych kupującego przedawniają się po upływie jednego roku; § 479 ust. 2 BGB nie ma zastosowania. Sekcje 6.7 i 6.9 stosuje się odpowiednio. Cele płatnicze, rabaty, upusty, przejęcie usług transportowych i porównywalnych usług przyznanych Kupującemu uważa się za równoważne odszkodowanie zgodnie z § 478 ust. 4 zdanie 1 BGB. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o wszelkich regresach występujących w łańcuchu dostaw.

6.11 Obowiązek rękojmi za wady wygasa, jeśli towar zostanie zmieniony, przetworzony lub potraktowany niewłaściwie.

6.12 Jeżeli po wystąpieniu przez Kupującego z roszczeniem wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi okaże się, że nie ma on żadnych zobowiązań gwarancyjnych, Kupujący zwróci Sprzedawcy poniesione koszty.

7. Zastrzeżenie prawa własności

7.1 Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitego zaspokojenia roszczeń Sprzedającego wobec Kupującego wynikających z transakcji sprzedaży i dostawy. Uwzględnienie indywidualnych roszczeń w aktualnej fakturze lub uzyskanie salda i jego uznanie przez sprzedającego nie unieważnia zastrzeżenia własności.

7.2 Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu spełnienia wszystkich roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego, niezależnie od podstawy prawnej, obecnie lub w przyszłości. Punkt 7.1 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

7.3 Kupujący jest uprawniony do łączenia, mieszania i przetwarzania towarów objętych zastrzeżeniem prawa własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej, dla Sprzedawcy jako producenta, ale bez żadnych zobowiązań dla niego. Jeżeli prawo własności Sprzedającego do dostarczonego towaru wygasa na skutek połączenia, zmieszania lub przetworzenia, Kupujący niniejszym przenosi na Sprzedającego współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości dostarczonego towaru do rzeczy Kupującego w momencie połączenia, zmieszania lub przetworzenia.

7.4 Kupujący ponosi ryzyko związane z towarami Sprzedawcy. Musi je zachować ostrożnie, oznaczyć jako własność sprzedawcy i oddzielić je oraz ubezpieczyć od utraty, kradzieży, pożaru itp. Niniejszym ceduje on wierzytelność wobec towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku powstania szkody na rzecz sprzedającego, który ją przyjmie. W przypadku zajęcia lub innego naruszenia praw Sprzedawcy przez osoby trzecie, Kupujący zobowiązany jest poinformować osobę trzecią o prawach Sprzedawcy i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę na piśmie. Koszty (w tym koszty postępowania sądowego) oraz szkody wynikające z zajęcia lub innego rodzaju naruszenia praw Sprzedającego lub z braku odniesienia do praw Sprzedającego ponosi Kupujący.

7.5 Kupujący jest uprawniony do sprzedaży towaru Sprzedającego lub nowego przedmiotu w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Zastawienie lub przeniesienie własności na zabezpieczenie jest wykluczone. Kupujący niniejszym ceduje na sprzedającego, który to akceptuje, wszystkie roszczenia wynikające ze sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany do oddzielenia dochodów dla sprzedającego od jego własnych lub obcych aktywów i udokumentowania tego poprzez dokonanie odpowiedniej adnotacji w jego księgach lub na jego fakturach. Jeżeli roszczenia Kupującego wynikające ze sprzedaży są ujęte w rachunku bieżącym prowadzonym przez osobę trzecią, Kupujący sprzeciwi się temu w odniesieniu do praw Sprzedającego i niezwłocznie poinformuje o tym Sprzedającego na piśmie. Sprzedający upoważnia kupującego do ściągnięcia odstąpionych wierzytelności we własnym imieniu; upoważnienie jest odwołalne w przypadku, gdy kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec sprzedającego.

7.6 Jeżeli wartość powyższych zabezpieczeń przekroczy trwale 20% wartości roszczeń Sprzedawcy, Sprzedawca zwolni je w tym zakresie według własnego uznania.

7.7 Kupujący jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, w szczególności do złożenia Sprzedającemu lub osobom trzecim wszelkich oświadczeń prawnych, aby powyższe uzgodnione zastrzeżenie własności było w pełni skuteczne, również na mocy prawa obcego miejsca dostawy lub siedziby Kupującego.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

8.1 W stosunku wewnętrznym kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie jako współproducent zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt. Zwalnia on sprzedawcę od roszczeń osób trzecich.

8.2 Jeżeli Kupujący dostarczył Sprzedawcy specyfikacje dotyczące produkcji towarów, których realizacja prowadzi do naruszenia patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności przemysłowej osób trzecich, Kupujący jest zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy z roszczeń osób trzecich.

9. Różne

9.1 Wszystkie spory będą rozstrzygane zgodnie z niemieckim prawem materialnym. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) jest wykluczone.

9.2 Jeśli kupujący nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech (§ 38 ust. 2 ZPO) lub jeśli kupujący jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego (§ 38 ust. 1 ZPO), Neuruppin jest wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów związanych ze stosunkiem umownym.

9.3 Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest Heiligengrabe w pobliżu Wittstock.

9.4 Jeżeli poszczególne postanowienia stosunku umownego są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Umawiające się strony są zobowiązane do znalezienia nowej regulacji, która jest najbliższa celowi nieskutecznej regulacji.

9.5 Nie dokonano ustnych ustaleń dotyczących zabezpieczeń stosunku umownego. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane w formie pisemnej, przy czym wystarczy przesłać pisemne oświadczenie faksem. Odnosi się to również do zmiany samego wymogu formy pisemnej. Wymóg formy pisemnej ma również zastosowanie do oświadczeń o skutku formacyjnym, w szczególności do wycofania się, jak również do wyznaczenia terminów.

Heiligengrabe, wrzesień 2016 r.