Ogólne warunki kupna-sprzedaży produktów w sklepie Villeroy&Boch online w Polsce

 1. Zakres obowiązywania

Do wszystkich ofert, zamówień i dostaw produktów oferowanych w sklepie Villeroy & Boch online mają zastosowanie następujące ogólne warunki w ich aktualnie obowiązującej wersji. Wszelkie regulacje odbiegające od tych warunków nie będą wiązać stron, chyba, że regulacje te zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie lub zawarta zostanie indywidualna umowa między stronami w tym zakresie. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją obowiązujących ogólnych warunków.

2. Zamówienie i dostawa

W przypadku zamówienia zawierana jest umowa między Państwem a

Villeroy & Boch Polska Sp.zo.o. Aleja Wyścigowa 6 02-681 Warszawa („Villeroy & Boch”)

Osoby uprawnione do reprezentowania firmy: Magdalena Majkowska, Wojciech Tomasik

Rejestr: Krajowy Rejestr Sadowy Nr. 30290

Kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 zł

Zamówienia na stronie internetowej można składać wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo konsumentami. W naszym sklepie internetowym realizujemy zamówienia tylko i wyłącznie składane przez klientów indywidualnych. Jeśli reprezentujesz firmę i jesteś zainteresowany zakupem naszego towaru, prosimy o kontakt z biurem Villeroy & Boch Polska w celu przekazania zamówienia do odpowiedniej osoby realizującej zamówienia B2B. Prezentacje, ogłoszenia i inne komercyjne informacje zamieszczone na stronie internetowej sklepu Villeroy & Boch nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu 66 kc.

Zamówienie staje się dla kupującego wiążące i pociąga za sobą obowiązek zapłaty po naciśnięciu przycisku " Kup teraz z obowiązkiem zapłaty”. Do tego momentu dozwolone jest modyfikowanie wszelkich danych oraz produktów znajdujących się w koszyku. Złożenie przez Państwa zamówienia zostaje potwierdzone poprzez automatycznie wygenerowany e-mail. Nie jest to jednak jednoznaczne z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia lub zleceniem dostawy przez Villeroy & Boch. Umowa sprzedaży zostaje zawarta wyłącznie poprzez wyraźne oświadczenie o przyjęciu zamówienia lub poprzez dostawę produktu przez Villeroy & Boch następujące w rozsądnym czasie po złożeniu zamówienia, przy czym w przypadku dostawy termin ten nie przekracza 30 dni, chyba ze strony postanowiły inaczej. Potwierdzenie zawarcia umowy oraz nasze ogólne warunki zakupu zostanie Państwu przesłany na adres e-mail wskazany podczas procesu zamówienia. Ogólne warunki zakupu są dla Państwa cały czas dostępne na stronie: https://www.villeroy-boch.pl/shop/ows/ .

Jeżeli dany produkt nie jest dostępny klient zostanie o tym odpowiednio poinformowany a wszelkie dokonane wcześniej płatności zostaną zwrócone. W takich przypadkach Villeroy & Boch nie jest zobowiązany do dostawy produktu. Jednakże Villeroy & Boch zastrzega sobie prawo do świadczenia usługi o tej samej jakości, przeznaczeniu oraz w tej samej cenie. W takiej sytuacji, konsument ma prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy. Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny, Villeroy & Boch odstępuje od oświadczenia o przyjęciu zamówienia i w takich przypadkach umowa nie zostaje zawarta. O tym fakcie zostaną Państwo natychmiast poinformowani a dokonane wcześniej płatności zostaną Państwu zwrócone.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli są Państwo Konsumentem (tj. osobą fizyczną, która dokonuje zamówienia w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej) mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy na gruncie obowiązujących przepisów ustawowych.

- Pouczenie odnośnie prawa do odstąpienia od umowy-

Prawo do odstąpienia od umowy

W terminie czternastu dni mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zamówione produkty lub w przypadku dostawy częściowej weszła w posiadanie ostatnią część przesyłki lub ostatni jej element.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić

Villeroy & Boch AG Rieffstraße 46 DE-66663 Merzig E- Mail: service.poland@villeroy-boch.com

poprzez wyraźne powiadomienie o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy (np. poprzez wysyłany pocztą list lub e-mail). W tym celu mogą Państwo, ale nie muszą, skorzystać z załączonego wzoru formularza dotyczącego odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania z tej możliwości, niezwłocznie otrzymają Państwo potwierdzenie odbioru oświadczenia dotyczącego odstąpienia od umowy (np. drogą mailową).

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłać wiadomość dotyczącą chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu, podczas którego możliwe jest odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, niezwłocznie a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Państwa zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwracamy wszelkie otrzymane od Państwa płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W związku ze zwrotem należności nie zostaną Państwu naliczone żadne dodatkowe opłaty. Możemy odmówić zwrotu należności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do momentu otrzymania potwierdzenia, że produkty zostały odesłane, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie lub przekazanie towaru na nasz adres:

Villeroy & Boch AG Rieffstraße 46 DE-66663 Merzig

niezwłocznie i w każdym przypadku najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem okresu czternastu dni. Koszty zwrotu towarów ponosi klient, chyba że towary z uwagi na swój charakter nie mogą zostać odesłane drogą pocztową.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz sposobu funkcjonowania towarów..

- Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy -

Wyłączenia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w następujących przypadkach: - jeżeli towary zostały wykonane na indywidualne życzenie Klienta według jego specyfikacji lub służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeżeli towary po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, - jeżeli towary ulegają szybkiemu zepsuciu lub gdy mają krótki termin przydatności do użycia, - jeżeli jest to towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu ze względu na zdrowie lub higienę nie nadaje się do zwrotu, w przypadku, gdy zamknięcie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Gwarancja i odpowiedzialność

Villeroy & Boch jest obowiązany dostarczać towary bez wad. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć możliwie dokładne i szczegółowe informacje odnośnie produktów. Za wady fizyczne i prawne dostarczonych artykułów odpowiadamy na podstawie przepisów ustawowych a w szczególności na podstawie art. 556 i dalszych Kodeksu cywilnego. Villeroy & Boch odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, z tym że jeśli klientem jest konsument, termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu dwu lat wspomnianym w zdaniu poprzednim. W tym samym terminie klient może odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady sprzedanego towaru.

Obok roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych obowiązują również wszelkie udzielone przez nas gwarancje sprzedaży dla poszczególnych artykułów. Szczegółowy zakres takich gwarancji wynika z warunków gwarancji, załączanych ewentualnie do sprzedanego towaru.

Reklamacje mogą być przesyłane na adres mailowy service.poland@villeroy-boch.com lub w formie pisemnej, na adres podany w pkt. 10 niniejszych warunków sprzedaży.

Villeroy & Boch dołoży należytych starań, aby rozpoznać reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w formie pisemnej na wskazany adres korespondencyjny.

5. Wysyłka

Towary wysyłamy za pośrednictwem DHL na ryzyko Villeroy & Boch.

6. Płatności/Dostawa

Ceny produktu obowiązują w dniu złożenia zamówienia. Wszystkie ceny są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Koszty dostawy podawane są oddzielnie dla każdej dostawy. Koszty wysyłki podane są na stronie internetowej naszego sklepu. Ponadto, cena widoczna jest podczas składania zamówienia jeszcze zanim wyślą Państwo formularz zamówienia. Koszty wysyłki wynoszą 25 PLN. Przy zamówieniach przekraczających wartość 500 PLN dostawa następuje bez ponoszenia kosztów dostawy. Z warunkami dostawy mogą się Państwo w każdej chwili zapoznać klikając tutaj: https://www.villeroy-boch.pl/shop/lieferung/ .

Zapłata za zamówiony towar następuje według wybranego na zleceniu sposobu płatności. Dostawa następuje wyłącznie na wskazany przez zamawiającego adres dostawy znajdujący się na terenie Polski.

Umożliwiamy płatność bezpośrednią kartą kredytową (Mastercard, Visa).

Villeroy & Boch zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego w trakcie procesu zamówienia. Oferowane możliwości płatności widoczne są w formularzu zamówienia.

7. Zastrzeżenie własności

Do czasu pełnej zapłaty towar pozostaje własnością Villeroy & Boch.

8. Prawo właściwe

Es Za obowiązujące uznaje się przepisy prawa polskiego z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

Żadne z postanowień niniejszych warunków sprzedaży nie może ograniczać praw przysługujących konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa ani być w ten sposób interpretowane.

9. Ochrona danych

Wszelkie dane osobowe traktowane są z zachowaniem zasady poufności. Wszelkie dane niezbędne do realizacji umowy zostaną zapisane. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat dostępne są dla Państwa w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych znajdującym się pod linkiem: https://www.villeroy-boch.pl/shop/datenschutz/

10.Warunki techniczne korzystania ze sklepu online

Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej, włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okienek.

11. Dane teleadresowe

Adres dla doręczeń::

Villeroy & Boch Polska sp. z o.o. Dział Porcelany Stołowej Aleja Wyścigowa 6 02-681 Warszawa

Osoby uprawnione do reprezentowania firmy : Magdalena Majkowska, Wojciech Tomasik

Rejestr: Krajowy Rejestr Sadowy Nr. 30290

Spełniając prawny obowiązek zapewnienia informacji, zawiadamiamy
że Komisja Europejska prowadzi platformę internetowego rozstrzygania sporów, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nie mamy obowiązku ani woli uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem rozwiązywania sporów.

Dodano do koszyka

Podczas dodawania produktu do koszyka wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.